Analizuj publikacje naukowe

Wykorzystaj system analityczny do podejmowania kluczowych decyzji związanych z Ewaluacją 2021

Regulamin serwisu AtMatic.pl

 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym Atmatic.pl, w szczególności  obowiązki i uprawnienia zarejestrowanych użytkowników.

 Definicje

 Ilekroć w regulaminie występują poniższe pojęcia, powinny być one rozumiane w następujący sposób:

 

 1. Operator lub Podmiot przetwarzający – MitLab – Paweł Lewandowski, z siedzibą w Biskupicach Oławskich przy ulicy Polnej 10a, identyfikująca się numerem NIP 9121903734 oraz numerem REGON 367062867.
 2. Serwis – portal internetowy AtMatic.pl prowadzony przez Operatora 
 3. Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która po zaakceptowaniu Regulaminu uzyskała dostęp do usługi.
 4. Hub – zbiór zasobów i usług świadczonych przez Serwis, w ramach których gromadzone są dane dostarczane przez Użytkownika.
 5. Administrator Huba –Użytkownik posiadający możliwość administrowania Hubem
 6. Właściciel Huba – Osoba tworząca Huba, która jednocześnie jest Administratorem Huba. 
 7. Login lub E-mail – unikalny identyfikator będący adresem poczty elektronicznej użytkownika
 8. Hasło – ciąg przynajmniej 6 znaków, wymagany do zalogowania się w Serwisie.
 9. Plan abonamentowy – warianty usług dostępnych w ramach Serwisu.
 10. Cennik – aktualnie obowiązująca plany abonamentowe, zawierająca opis usług oraz cenę
 11. Okres próbny – okres 14 (czternastu) dni, w których użytkownik może w ograniczonym stopniu przetestować możliwości Serwisu.
 12. Opłata abonamentowa – miesięczna opłata za korzystanie z Planu abonamentowego.
 13. Okres abonamentowy – okres działania konta, za który została uiszczona Opłata abonamentowa.
 14. Okres rozliczeniowy – okres miesiąca kalendarzowego, którego dniem początkowym jest dzień zawarcia umowy. Okres rozliczeniowy kończy się datą, odpowiadającą początkowemu dniowi który rozpoczął ten okres, a gdy dzień ten nie występuje w danym miesiącu, jest to ostatni dzień danego miesiąca.
 15. Administrator danych użytkowników – Operator Serwisu
 16. Administrator danych – Użytkownik powierzający Operatorowi dane osobowe do przetwarzania.
 17. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 18. Usługa – usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie
 19. Portal AtMatic.pl –portal internetowy atmatic.pl oraz wszystkie subserwisy w ramach tego portalu
 20. Ustawienia konta – formularz umożliwiający personalizację funkcji dostępnych na Koncie Użytkownika.
 21. Usługa – zestaw usług świadczony przez Serwis.
 22. Polityka Prywatności – zbiór informacji o przetwarzaniu danych dostępny na stronie https://atmatic.pl/polityka-prywatnosci
 23. XML – uniwersalny język znaczników przeznaczony do reprezentowania różnych struktur danych w strukturalizowany sposób.
 24. Regulamin – należy rozumieć niniejszy regulamin.

 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w portalu atmatic.pl przez Operatora Usługi, oraz prawa i obowiązki Operatora i Użytkownika.
 2. Właścicielem Serwisu jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu oraz na zasadach Regulaminu Operator świadczy Usługi analityczne publikacji naukowych, w szczególności :
  1. Przechowywanie informacji na temat pracowników oraz jednostek organizacyjnych.
  2. Przechowywania dorobku publikacyjnego pracowników lub jednostek naukowych.
  3. Wykonywania analiz, raportów, zestawień publikacyjnego dorobku naukowego.
  4. Eksportowanie danych.
 4. Serwis dostępny jest dla Użytkowników przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Operator zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu Serwisu spowodowanych zdarzeniami losowymi lub konserwacjami Serwisu.
 5. Operator zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy wszelkich usterek w funkcjonowaniu Serwisu, uniemożliwiających dostęp do niego. W przypadku nieusunięcia błędu przez Operatora w ciągu 14 dni roboczych, Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowych.
 6. Dostęp do Huba mają wyłącznie użytkownicy którzy zaakceptowali regulamin jednocześnie dokonując Rejestracji Konta lub dostali dostęp do Huba przydzielony przez Administratora Huba.
 7. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz Usług jest zapoznanie się oraz wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie.
 8. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi nie naruszając praw osób trzecich, dóbr osobistych, praw autorskich oraz przepisów prawa.
 9. Operator potwierdza, że wyłącznym właścicielem całej treści wprowadzanych w ramach Usługi jest Użytkownik.
 10. Użytkownik poświadcza, że posiada wszelkie prawa do wprowadzanych danych.
 11. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika.
 12. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści prezentowane w Hubie stworzonym przez Użytkownika.
 13. Operator ma prawo do ograniczenia dostępu do wybranych lub wszystkich Usług oferowanych za pomocą Serwisu dla Użytkowników, którzy nie spełniają określonych przez Operatora warunków korzystania z Serwisu.
 14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:
  1. Dostępu do Huba Użytkownika przez osobę nieautoryzowaną.
  2. Nieprzestrzeganie lub nieznajomość Regulaminu.
  3. Niepoprawnego funkcjonowania Serwisu, w tym także niepoprawne działanie związane ze zmianami ustawowymi.
  4. Przerw w dostawie usługi lub niedostępności usługi niezależnych od Operatora lub następstwa działań niezależnych od Operatora.
  5. Nieumiejętnego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 15. Generowane w Serwisie symulacje, wyłącznie symulują zadany problem. Operator nie odpowiada za nieprawidłowości w otrzymywanych wynikach.

 

Zawieranie umowy

 1. Umowy zawierane są wyłącznie z podmiotami gospodarczymi.
 2. Umowa zostaje zawarta w momencie zaksięgowania środków na koncie Operatora.
 3. Przed wykupieniem planu abonamentowego, konieczne jest uzupełnienie niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.
 4. Wykupienie planu abonamentowego jest możliwe wyłącznie przez Właściciela Huba.
 5. Opłata jest uiszczana za uruchomienie Planu Abonamentowego w ramach Huba.
 6. Uruchomienie Planu Abonamentowego następuję w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Operatora.
 7. Właściciel Huba, chcący uzyskać dostęp do funkcji, które nie występują w używanym Planie abonamentowych powinien wykupić wyższy Plan Abonamentowy.
 8. Właściciel Huba otrzyma automatyczne powiadomienie e-mail o uruchomieniu opłaconego Planu Abonamentowego.
 9. Właściciel Huba otrzyma automatyczne powiadomienie na 7 (siedem) oraz 3(trzy) dni przed końcem okresu abonamentowego.
 10. Podczas korzystania z okresu próbnego część funkcjonalności ma ograniczone działanie.
 11. Lista funkcjonalności dostępnych w ramach Planu abonamentowego dostępna jest na stronie https://atmatic.pl/cennik

 

Odstąpienie od umowy

 1. Właściciel Huba w dowolnym momencie trwania Umowy może niej odstąpić.
 2. Jeżeli Właściciel Huba wniósł opłatę za okres abonamentowy, zwrot obliczany jest proporcjonalnie do wykorzystanego okresu, wg. zasady:
  1. Opłata za niewykorzystany pełny miesiąc zwracana jest w całości.
  2. Opłata za rozpoczęty miesiąc użytkowania nie jest zwracana.
 3. Dostęp do Serwisu jest zachowany do końca bieżącego Okresie Rozliczeniowego.
 4. Właściciel Huba ma możliwość pobrania wprowadzonych danych w systemie w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Po upływie tego okresu następuje usunięcie wszelkich danych Użytkownika oraz zakończenie świadczenia usług. 

Przerwy techniczne 

 1. Operator dołoży wszelkiej staranności, aby przerwy techniczne odbywały się w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej
 2. Operator jest uprawniony do czasowego przerwania działania Serwisu i świadczonych przez niego usług z przyczyn technicznych, lub przyczyn niezależnych od Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług   z przyczyn leżących po stronie osób trzecich ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 4. W przypadku przerwy technicznej trwającej więcej niż 24 godziny Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności Okresu abonamentowego, podczas którego miała miejsce przerwa techniczna, o tyle dni ile trwała przerwa techniczna.

 

Płatności

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora jest płatne z pominięciem Okresu próbnego.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz funkcji dostępnych w ramach nich znajdują się w Cenniku.
 3. Opłata abonamentowa wnoszona jest z góry przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
 4. Istnieje możliwość zawarcia umowy z Operatorem pozwalająca na inne zasady rozliczania.
 5. Opłacenie opłaty abonamentowej może odbywać się za pomocą przelewu lub płatności za pomocą serwisu PayPal.
 6. Użytkownik może wystąpić do Serwisu o zmianę Planu Abonamentowego, która jest realizowana po opłaceniu opłaty za uruchomienie zmniejszone proporcjonalnie do bieżącego Okresu rozliczeniowego. W przypadku zmiany Planu abonamentowy na tańszy od aktualnego, zmiana może być dokonana od nowego Okresu rozliczeniowego.
 7. Potwierdzeniem uiszczenia Opłaty abonamentowej jest faktura Vat, dostarczanej drogą elektroniczną w okresie 3 dni od zaksięgowania środków pieniężnych na koncie bankowym Operatora.
 8. Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu Opłaty abonamentowej, zgodnie z danymi określonymi przez Użytkownika w Ustawieniach Konta.
 9. Za dostarczenie faktury uważa się przyjęcie przez serwer pocztowy Użytkownika wiadomości email zawierający fakturę w formacie PDF.
 10. Wszelkie koszty związane z obsługą lub realizacją Usługi ponosi Użytkownik.
 11. Zmiany w cenniku zostaną zamieszczone na stronie https://atmatic.pl/cennik. Obowiązywać będą Użytkownika od następnego Okresu rozliczeniowego. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu, w przypadku niezaakceptowania nowych opłat.

Dane osobowe

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usług, jak również podczas korzystania z usług może podawać dobrowolnie dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Operator Serwisu. Dotyczy to wyłącznie danych podanych podczas Rejestracji lub Ustawieniach konta. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności i został poinformowany o celu i zakresie przetwarzania danych osobowych przez Operatora, o zasadach przetwarzania danych, podstawie prawnej, celu oraz o przysługujących mu prawach, w tym w szczególności o prawie wglądu do swoich danych, ich poprawieniu, możliwości żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z RODO.
 3. Podczas Rejestracji w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę marketingową na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną wysyłanych przez Operatora. W każdej chwili można cofnąć swoją zgodę w Ustawieniach konta.

 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 1. W trybie art. 28 ustawy RODO Administrator danych powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych dotyczących pracowników, współpracowników, doktorantów w zakresie i na zasadach określonym poniżej.
 2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, jak również zgodnie z RODO oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Podmiot przetwarzający zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora danych.
 5. Zbiór danych obejmuje: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, dane dotyczące okresu i rodzaju zatrudnienia oraz zaliczenia do dyscypliny naukowej.
 6. Administrator danych oświadcza, że jest uprawniony do przetwarzania danych w zakresie w jakim je powierza do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu.
 7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych dokonywanych w imieniu Administratora danych.
 8. Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych w celach realizacji umowy, zostaną zobowiązane do zachowania tajemnicy przetwarzania danych.
 9. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu danych osobowych zgłasza je Administratorowi danych nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia naruszenia. Podmiot przetwarzający podejmuje działania w celu ograniczenia lub naprawienia skutków naruszenia. Administrator danych zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji postępowania w związku z naruszeniem danych osobowych.
 10. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za własne działania, działania swoich pracowników lub współpracowników, za pomocą których przetwarza powierzone dane osobowe.
 11. Podmiot przetwarzający dane może powierzyć przetwarzanie powierzonych danych firmie OVH w celu świadczenia usług hostingowych. Szczegółowe informacje na temat danych przetwarzanych przez firmę OVH znajdują się pod adresem: https://www.ovh.pl/files/2018-06/plaquette-gdpr-PL-FINAL.pdf
 12. Podmiot przetwarzający dokumentuje naruszenia ochrony powierzonych mu przez Administratora danych.
 13. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych, powierzonym przez Administratora danych, trwale usuwa wszelkie istniejące dane z elektronicznym potwierdzeniem ich zniszczenia, chyba że prawo Unii Europejskie lub prawo państwa członkowskiego nakazuje przechowywanie danych osobowych.
 14. Podmiot może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcy jedynie w celu wykonywania umowy, po uzyskaniu przez Administratora danych zgody na przetwarzanie danych.
 15. Podwykonawca musi spełniać te same gwarancje i obowiązki jak Podmiot przetwarzający.
 16. Czas przetwarzania danych Użytkownika nie jest dłuższy niż wymaga tego zapewnienie poprawnego świadczenia Usługi. Okres ten obowiązuje od momentu założenia konta do 30 dni po skasowaniu konta, związane jest to z przechowywaniem kopi bezpieczeństwa, dzięki czemu zachowana jest integralność danych. Okres przetwarzania danych może się wydłużyć jeżeli unijne lub polskie prawo nakłada na Operatora taki obowiązek.
 17. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dane poufne nie będą wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonywanie Umowy. Odstępstwem jest konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynikająca z przepisów prawa lub tej Umowy.
 18. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzenia audytu Serwisu, na własny koszt, w zakresie zgodności wykonywanych przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z niniejszymi postanowieniami. Użytkownik o zamiarze przeprowadzenia audytu musi powiadomić operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Zalecenia pokontrolne powinny zostać przekazane pisemnie, z poświadczeniem odbioru, których minimalny okres realizacji nie może być krótszy niż 30 dni roboczych, od dnia potwierdzenia odbioru.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać wyłącznie dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz wyłącznie za pomocą pocztą elektroniczną na adres: kontakt@mitlab.pl lub na adres korespondencyjny: MitLab – Paweł Lewandowski, Iwaszkiewicza 85/12, Oława.
 2. Reklamacje powinny zawierać dane jednostki organizacyjnej, adres poczty elektronicznej użyty podczas Rejestracji oraz dokładny opisany powód reklamacji.
 3. Reklamację będą rozpatrzone w terminie 14 dni.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez operatora jest ostateczne.


Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik podczas rejestracji wyraża zgodę na otrzymywania powiadomień, informacji lub innych wiadomości od Operatora związanych ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podanej podczas Rejestracji.
 2. Regulamin może zostać zmieniony o czym zostanie poinformowany Użytkownik drogą elektroniczną, na adres poczty podany podczas Rejestracji.
 3. Operator oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa Usługi. Wszelkie wykryte nieprawidłowości, luki bezpieczeństwa, oraz podejrzenia przechowywania nielegalnych treści należy niezwłocznie zgłaszać na adres kontakt@mitlab.pl.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.


Zmiany regulaminu 

 1. Aktualny regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 2. Regulamin może zostać zmieniony o czym zostanie poinformowany Użytkownik.
 3. Po zmianie regulaminu Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy.